Modlitwy

Udostępnij:
Modlitwa

Mogę uczynić nieskończenie więcej, niż prosisz czy rozumiesz. Przyjdź do Mnie z pozytywnymi oczekiwaniami i świadomością, że Moja Moc jest nieograniczona. Poproś Mojego Ducha, aby zapanował nad twoim umysłem i napełnił go wspaniałymi myślami o Mnie. Niech
nie zniechęca cię fakt, że wiele twoich modlitw wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Czas jest nauczycielem – uczy cię czekać na Mnie i ufać Mi w ciemnościach. Im trudniejsze jest teraz twoje życie, tym bardziej prawdopodobne, że doświadczysz działania Mojej Chwały i Mocy.
Nie pozwól, aby trudności cię przygnębiały; spróbuj traktować je jako scenę dla Mojej chwalebnej interwencji. Miej oczy i umysł szeroko otwarte na wszystko, co robię w twoim życiu.

 „Jezus Mówi Do Ciebie” Sarah Young

Jak się modlić

Poniższe modlitwy każdy wierny może prywatnie odmawiać w zmaganiu się z mocami ciemności albo w prewencyjnej ochronie przed nimi. Modlitwy nie muszą być długie, ważniejsze jest skupienie i sposób modlitwy niż ich ilość. Czasami wystarczy jedno „Pomóż mi” skierowane szczerze do naszego Ojca w niebie.
Dobrze jest również modlić się o to, co Bóg chce nam dać, a nie o to co my chcemy. Gdybyśmy byli gotowi na rzeczy, o które prosimy Boga już bylibyśmy w ich posiadaniu. Syn marnotrawny prosił ojca o majątek i go dostał. A Potem wylądował w chlewie ze świniami. Kiedy więc o coś prosisz, nie dyktuj Bogu rozwiązań, pozwól Mu działać.
Każde spotkanie z Nim, a modlitwa jest właśnie takim spotkaniem, uwalnia nas i uzdrawia. Jezus nazywa nas swymi przyjaciółmi. Na spotkaniu z przyjacielem nie zawsze herbata i ciasto są najważniejsze, nie powinniśmy więc skupiać się tylko na tym, czego my potrzebujemy, ale na tym, co Bóg chce nam dać i na samym spotkaniu z Nim oraz podtrzymywaniu relacji. Nawet podczas choroby bardziej potrzebujemy bliskości Boga i jego ramienia niż Jego uzdrowienia.

Błagania o pomoc Modlitwy błagalne

Prośba o przebaczenie win

Przedwieczny Ojcze, przez świętość myśli, słów i czynów Jezusa, przebacz
popełnione przeze mnie winy myślami, słowami i uczynkami.

Modlitwa grzesznika

Panie, chcę oddać Tobie wszystko, co ciąży mi na sercu, wszystkie moje grzechy i słabości.
Panie, kładę to wszystko u Twoich stóp i proszę o przebaczenie.
Wierzę w Twoje słowa, które mówią że choćby moje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją.
Dziękuję Ci Panie za twoją niekończącą się miłość do mnie!
Pomóż mi zacząć od nowa, abym już nigdy Ciebie nie obrażał i razem z Tobą szedł przez życie.
Proszę Ciebie o to w Twoje Imię, Jezu. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca udręczone i zranione, proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w moim sercu.

Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu.

Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i tych , które mi zadano w ciągu całego życia. Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza.

Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany, otwartej w Twoim Sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca. Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło, nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju.

Ulecz, Panie wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu. Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę.

Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia. Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce. Ulecz, Panie Jezu moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych.

Oddaję Ci moje serce. Zechciej je przyjąć Panie i oczyścić. Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca. Pomóż mi być pokornym i cichym.

Ulecz mnie Panie z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób. Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wierze, że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.

Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania, Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas. Amen.

Prośba o opiekę Ducha Świętego

Drogi Ojcze niebieski, wyznajemy wiarę w Twoją obecność przy nas, w naszym życiu. Tyś jest jedynym wszechwiedzącym, wszechmocnym i zawsze obecnym Bogiem żywym. Zdajemy się na Ciebie, ponieważ bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Pragniemy żyć w tej prawdzie i wyznawać wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa, któremu dana jest wszelka władza na niebie i ziemi. Zjednoczeni z Nim przez łaskę chrztu, mamy udział w Jego mocy. On uczynił nas dziećmi Bożymi i wyzwolił spod władzy szatana. Prosimy Cię, Ojcze, napełnij nas Swoim Świętym Duchem i doprowadź nas do pełnej prawdy. W imię Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa prosimy Cię o Twą opiekę i prowadzenie. Amen.

Modlitwa o uzdrowienie O. Petera Rookey

Panie Jezu, staję przed Tobą taki, jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę, przebacz mi.
W Twoje Imię przebaczam wszystkim, którzy cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się Szatana, złych duchów i wszelkich ich
dzieł. Oddaję się Tobie, Panie Jezu, całkowicie, teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, Jezu. Przyjmuję Cię jako mojego
Pana, Boga i Zbawiciela. Uzdrów mnie, przemień mnie, wzmocnij moje ciało, duszę i ducha. Przyjdź, Panie Jezu, obmyj mnie swoją
Przenajdroższą Krwią i napełnij mnie swoim Duchem Świętym. Kocham Cię, Panie Jezu. Uwielbiam Cię, Jezu. Dziękuję Ci.
Chcę podążać za Tobą każdego dnia mojego życia. Amen. Maryjo, Matko moja, Królowo Pokoju, wszyscy Aniołowie i Święci, proszę,
przyjdźcie mi z pomocą. Amen

Modlitwa Myrny Nazzour o uzdrowienie

Panie Jezu, pozwól abym odpoczął w Tobie.
Ty jesteś ponad wszystko,
Ty jesteś ponad wszystkie stworzenia,
Ty jesteś ponad wszystkie byty niebieskie,
Ty jesteś ponad wszystko, co można wychwalać w życiu,
ponad całe szczęście i radość,

Ty jesteś ponad chwałę zwycięstwa,
Ty jesteś ponad wojska niebieskie.
Ponieważ Ty jeden jesteś Najwyższy, Wszechmogący,
jesteś Dobrocią, która nie ma równych sobie.
Przyjdź do mnie, spójrz na mnie
i rozwiąż wszystko, co mnie pęta
i daj mi tę łaskę proszę,
ponieważ bez Ciebie nie ma prawdziwej radości.
Bez Ciebie życie jest puste.
Bóg jest moim jedynym Zbawicielem,
dlatego nie boję się o życie. Amen

Modlitwa Myrny Nazzour o uzdrowienie fizyczne

Oto ja, Twoje dziecko,
poddaję się całkowicie Twojej świętej woli,
proszę Cię, Odkupicielu mój,
Uzdrów łaską Ducha Świętego,
rany i słabości mojej duszy,
odpuść mi grzechy,
wzmocnij mnie.
W cierpieniach moich, oddal je ode mnie, jeśli
jest taka Twoja wola.
Przywróć mi pełne zdrowie,
o ile to będzie z pożytkiem dla mojej duszy,
i o ile jest zgodne z Twoją wolą,
której całkowicie chcę być uległym/ą.
Wejrzyj, proszę Cię, miłosierny Panie,
na swoje dziecko, osłabione przez chorobę,
i pokrzep duszę, którą stworzyłeś,
abym mogła Ciebie doskonalej miłować
i chwalić przez wszystkie dni mojego życia. Amen.

Giuseppe Tomaselli

Anima Christi

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie dopuść, abym się oddalił od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym ze świętymi Twymi chwalił Cię Na wieki wieków. Amen

Modlitwa o uwolnienie od pokus

Panie, Boże, zmiłuj się nade mną, Twoim sługą (Twoją służebnicą), który (która) z powodu nadmiaru pokus stał (stała) się jakby wyrzuconym naczyniem. Wyrwij mnie z rąk moich nieprzyjaciół. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego (zagubioną), uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Obym we wszystkim mógł (mogła) podobać się Tobie, skoro swą potężną mocą mnie odkupiłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o odzyskanie pokoju serca

Wszechmogący Boże, Ty pozwalasz opuszczonym, aby mogli zamieszkać w domu, i przywracasz pomyślność tym, którzy ponieśli klęskę. Wejrzyj na moje utrapienie i przybądź mi na pomoc. Pokonaj niegodziwego wroga, abym uwolniony (uwolniona) od jego natarczywości, odzyskał (odzyskała) pokój i wolność. Obym mógł (mogła) Tobie służyć w spokoju i wyznawać, że godne podziwu są Twoje dzieła, przez które przywracasz siłę swojemu ludowi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o uwolnienie od lęku

Boże, Stwórco i Obrońco ludzi, Ty ukształtowałeś człowieka na swój obraz i przez łaskę chrztu przedziwnie odnowiłeś jego godność. Wejrzyj na mnie. Twojego sługę (Twoją służebnicę), i usłysz moje błagania. Proszę Cię, niech moje serce przepełni blask Twojej chwały. Oddal ode mnie wszelką przemoc, lęk i przerażenie, abym w pokoju ducha razem z moimi braćmi mógł (mogła) Cię wielbić w Twoim Kościele. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o oddalenie ataków złego ducha

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci. Ty zechciałeś, aby Twój Syn wycierpiał za nas mękę na Krzyżu i uwolnił nas od przemocy wroga. Proszę Cię, wejrzyj na moją udrękę i mój ból. Skoro we chrzcie obdarzyłeś mnie nowym życiem, oddal ode mnie ataki złego ducha i napełnij łaską swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa błogosławieństwa domu o. Amortha

Panie, nawiedź ten dom i ochroń go przed zakusami nieprzyjaciela. Niech święte anioły przybędą, by zachować nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech zostanie z nami.
Przez Chrystusa, Pana Naszego, Amen.

Panie Jezu Chryste, który nakazałeś swoim uczniom, by nieśli pokój mieszkańcom domów, do których wejdą, prosimy Cię, uświęć ten dom przez naszą ufną modlitwę i Twoją najdroższą
Krew.

Niech spłynie nań Twoje błogosławieństwo i pokój w obfitości. Niech przyjdzie do niego zbawienie, jak przyszło do domu Zacheusza, kiedy Ty do niego wszedłeś.

Nakaż swoim aniołom strzec tego domu i wyrzucać z niego wszelkie siły zła. Spraw, by wszyscy jego mieszkańcy podobali się Tobie i przez swe dobre uczynki w swoim czasie zasłużyli na przyjęcie do Twojej niebieskiej siedziby.

Prosimy Cię o to w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Amen

Modlitwa nieznanej więźniarki z obozu w Ravensbruck

Panie, nie pamiętaj tylko o ludziach dobrej woli, ale pamiętaj także o ludziach złej woli, ale nie pamiętaj im zła, które wyrządzili, za to zapamiętaj wszystkie dobre owoce jakie w nas się zrodziły przez doświadczenie tego zła. Zapamiętaj nasza przyjaźń, zapamiętaj nasza wierność, zapamiętaj naszą solidarność i kiedy Ci ludzie złej woli staną na sąd przed Tobą, niech to dobro, które się w nas zrodziło, wyjedna im całkowite przebaczenie.

Akt zawierzenia Karola de Foucald

Ojcze, Tobie się zawierzam, rób ze mną co chcesz. Cokolwiek ze mną zrobisz, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, wszystko przyjmuję.
Tylko niech Twoja wola we mnie się stanie i we wszystkim coś stworzył;
niczego innego nie pragnę, Boże mój.
Moje życie składam w Twoje ręce,
daje je Tobie, Boże mój,
Całą miłością mojego serca,
ponieważ kocham Cię
i pragnę tego
by móc oddać się Tobie,
by zawierzyć siebie Twym rękom
bez zastrzeżeń
w nieskończonym zaufaniu
bo Ty jesteś mym Ojcem.

Modlitwy do Ducha Świętego

Modlitwa do Ducha Świętego, którą od dzieciństwa, codziennie odmawiał św. Jan Paweł II

Duchu Święty, proszę Cię
O dar mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowska miłością,
O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża. Amen.

Modlitwa codzienna z zawierzeniem do Ducha Świętego

Duchu Święty, powierzam Ci cały ten dzisiejszy dzień.
Powierzam wszystko, co na dzisiaj zaplanowałem i mam nadzieję, że się wydarzy, oraz to wszystko, o czym nie wiem, że się wydarzy.
Zanurzam w Twojej obecności wszystkie chwile dzisiejszego dnia, oraz każdą osobę, którą Bóg postawi na mojej drodze.
Niech Twoja obecność oczyszcza wszystko, uwalnia od wpływu zła,
Niech uzdrawia z tego, co jest jeszcze chore, i niech chroni przed wszelkim złem.

Modlitwa Małej Arabki do Ducha Świętego

Duchu Święty – natchnij mnie,

Miłości Boża – pochłoń mnie,

Na właściwa drogę – zaprowadź mnie.

Maryjo Matko, spojrzyj na mnie,

z Jezusem błogosław mnie:

Od wszelkiego złego,

od wszelkiego złudzenia,

od wszelkiego niebezpieczeństwa,

zachowaj mnie. Amen.

Modlitwa Do Ducha Świętego wg Kardynała Merciera

O Duchu Święty,
duszo mej duszy, uwielbiam Cię.
Oświecaj, kieruj, wzmacniaj i pocieszaj mnie.
Powiedz mi, co mam robić
i rozkaż mi to wykonać.
Obiecuję Ci ulegać we wszystkim,
co z woli Twojej mnie spotka,
tylko okaż mi Twoją wolę.
Amen.

Modlitwa Do Ducha Świętego św. Teresy z Avila

Duchu Święty, Ty jednoczysz moją duszę z Bogiem: rozbudź w niej żarliwe pragnienia i rozpal w niej ogień Twojej Miłości.
Spraw, aby moja dusza w całości należała do Ciebie i służyła Tobie nie przez wzgląd na siebie, ale dlatego,
że jesteś moim Ojcem i mnie kochasz.

Modlitwy bezpośrednio skierowane do Maryi Wezwania Maryjne

Modlitwa o wybawienie od zła

Maryjo, Matko łaski,
Matko miłosierdzia,
broń nas od wroga
i przyjmij nas w godzinie śmierci.
Najczcigodniejsza Panno Maryjo,
przybądź mi z pomocą
we wszystkich moich utrapieniach, uciskach i potrzebach.
Uproś mi u swego umiłowanego Syna
wybawienie od wszelkiego zła
i od niebezpieczeństw zagrażających mojej duszy i ciału.

Modlitwa św. Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka.
Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony,
do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,
do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Modlitwa o. Padre Matteo do Matki Bożej Wniebowziętej

O, słodka Matko, o, Królowo, o, Pani nasza
Jeśli widzisz nas w grzechach – podnieś nas,
Jeśli w łasce – podtrzymuj nas.
Jeżeli na drodze do Boga zatrzymujemy się – porusz nas,
jeśli idziemy – pocieszaj nas.
Ty jesteś naszą pośredniczką,
Podobnie jak Syn Twój jest pośrednikiem
pomiędzy Ojcem a człowiekiem,
tak Ty jesteś pośredniczką
między człowiekiem a twoim Synem.
Jesteś naszą warownią, spójrz na wojnę, jaka nas otacza
Jesteś naszą gwiazdą, spójrz na burzę jaka się podnosi.
Jesteś jak księżyc, spójrz na ciemną noc,
pośród której się znajdujemy.
Broń, kieruj, oświecaj nasze serca,
abyśmy trzymając się prostej drogi do nieba
mogli się cieszyć najpierw Bogiem,
a potem Tobą na wieki wieków.

Amen

Modlitwy bezpośrednio skierowane do Trójcy Świętej Wezwanie do Trójcy Świętej

Wezwania do Przenajświętszej Trójcy

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Samemu Bogu cześć i chwała.

Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym; chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wiel­bimy, o błogosławiona Trójco.

Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało, Błogosławmy Ojca i Syna z Duchem Świętym; chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Ciebie wzywamy, Ciebie wysławiamy, Ciebie wiel­bimy, o błogosławiona Trójco. Nasza nadziejo, nasze zbawienie, nasza chwało, o błogosławiona Trójco.

Wybaw mnie, ocal mnie, obdarz mnie życiem, o bło­gosławiona Trójco.

Święty, Święty, Święty, Święty Pan, Bóg wszechmo­gący, który był, który jest i który przychodzi.

Tobie cześć i panowanie, o błogosławiona Trójco, Tobie chwała i moc na wieki wieków.

Tobie chwała, Tobie uwielbienie, Tobie dziękczynienie na wieki wieków, o błogosławiona Trójco.

Święty Boże, Święty mocny, Święty i nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Modlitwy bezpośrednio skierowane do Jezusa Wezwania do Jezusa

Wezwania do naszego Pana Jezusa Chrystusa

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Obrazie Ojca, zmiłuj się nade mną.
Jezu, odwieczna Mądrości, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Odblasku wiecznego światła, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Słowo życia, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Boże i człowiecze, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Najwyższy Kapłanie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Zwiastunie królestwa Bożego, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Chlebie życia, zmiłuj się nade mną.
Jezu, prawdziwy Krzewie winny, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Bracie ubogich, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Przyjacielu grzeszników, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Lekarzu ciała i duszy, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Wybawienie uciśnionych, zmiłuj się nade mną.
Jezu, Pocieszycielu opuszczonych, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który na ten świat przyszedłeś, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który wyzwalałeś dręczonych przez diabła, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zawisłeś na krzyżu, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który za nas śmierć przyjąłeś, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który spoczywałeś w grobie, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zstąpiłeś do otchłani, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który powstałeś z martwych, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który do nieba wstąpiłeś, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który zasiadasz po prawicy Ojca, zmiłuj się nade mną.
Jezu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nade mną.


Przez Twoje Wcielenie, wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje Narodzenie, wybaw mnie, Panie.
Przez chrzest i post Twój święty, wybaw mnie, Panie.
Przez Krzyż i Mękę Twoją, wybaw mnie, Panie.
Przez Twoją Śmierć i pogrzebanie, wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje święte Zmartwychwstanie, wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje chwalebne Wniebowstąpienie, wybaw mnie, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego, wybaw mnie, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw mnie, Panie.

Chryste Zbawicielu, który uratowałeś Piotra na morzu, wybaw mnie mocą Krzyża (+) i zmiłuj się nade mną.
Przez znak Krzyża (+) świętego wybaw nas. Boże nasz, od naszych nieprzyjaciół.
Przez Twój Krzyż (+) zbaw nas, Chryste Odkupicielu, który umierając, pokonałeś naszą śmierć, a powstając z martwych, przywróciłeś nam życie.
Twój Krzyż (+) wielbimy, o Panie, wspominamy Twoją chwalebną Mękę. Zmiłuj się nam nami, któryś za nas cierpiał rany.
Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Tobie, bo przez swój Krzyż (+) świat odkupiłeś.
Wielbimy Krzyż (+) Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte Zmartwychwstanie, bo przez drzewo Krzyża przyszła radość dla całego świata.

Moditwa Św. Bonawentury

Przebij, najsłodszy Panie, Jezu, skrytości wnętrza duszy mojej
słodką i zbawienną strzałą prawdziwej,
pogodnej i na wzór apostolski świętej, miłości ku Tobie,
aby dusza moja tęskniła tylko do Ciebie i twoją tylko gorzała miłością,
Ciebie pożądała, omdlewała w przedsieniach twoich,
pragnęła umrzeć i być z Tobą.

Spraw, niechaj dusza moja łaknie Ciebie,
Chleba Anielskiego, pokarmu dusz świętych,
chleba naszego powszedniego,
nadistotnego, mającego w sobie wszelką słodkość,
wszelkie smaki i wszelką rozkosz słodkości.

Niechaj Ciebie, w którego Anieli pragną bez końca się wpatrywać,
zawsze pożąda serce moje,
niech się Tobą nasyca i niechaj słodyczą
twoją napełni się wnętrze duszy mojej.

Niech serce moje zawsze pragnie Ciebie,
źródła życia, krynicy mądrości i wiedzy,
źródła wiekuistej jasności, strumienia rozkoszy, obfitości domu Bożego:
niech się o Ciebie ubiega, chlubi, Ciebie szuka i znajdzie,
do Ciebie dąży i dojdzie do Ciebie; o Tobie niech rozmyśla,
o Tobie mówi i wszystko niech czyni na chwałę i cześć Imienia twego z miłością i rozkoszą, z ochotą i gorącością, z wytrwałością aż do końca.

Ty sam wyłącznie bądź zawsze nadzieją moją, ufaniem całym, bogactwem moim, rozkoszą moją, radością, odpocznieniem i uciszeniem moim, pokojem moim, słodkością moją, wonnością moją, pokarmem i pokrzepieniem moim, ucieczką i pomocą moją, mądrością moją, cząstką moją, dziedzictwem moim, skarbem, w którym niech będzie zawsze mocno utwierdzone i nieporuszenie wrośnięte serce i myśl moją.

Amen.

Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia Modlitwy dziękczynne

Niektórzy myślą, że wszystko co mają, zawdzięczają wyłącznie pracy ludzkich rąk. Człowiek pokorny to taki, który wobec Boga zawsze jest wdzięczny. A wdzięczność to skupienie się na tym co mam, a nie na tym czego nie mam.

Uwielbienie Krwi Pańskiej

Bądź uwielbiona, Przenajświętsza Krwi Naszego Pana,
którą otaczam najczulszą miłością, czcią i uwielbieniem.

O Krwi święta, obmyj mnie,
O Krwi Najdroższa, bogata w miłosierdzie, oczyść mnie.

O Krwi Bezcenna, błagaj za mną Boga, Ojca swego,
aby się ulitował nade mną.
Amen.

Modlitwy Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie
Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.